shopping bag

Macchina Pioggio

Wegens administratieve redenen is deze website maar beperkt zichtbaar.

ALGEMENE VOORWAARDEN MACCHINA PIOGGIO


Artikel 1 - Algemeen
1. Bij het plaatsen van een bestelling bij Macchina Pioggio aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomsten
1. Een overeenkomst tussen klant en Macchina Pioggio komt tot stand als de klant een bestelling heeft geplaatst via een mail of via de website, deze betaalt heeft, de algemene voorwaarden geaccepteerd heeft en een bevestigingsemail van Macchina Pioggio heeft ontvangen op het door de klant opgegeven e-mailadres. 
Indien de klant geen bevestigingsmail ontvangt, dan heeft Macchina Pioggio de bestelling niet ontvangen of heeft de klant een foutief e-mailadres doorgegeven.

Artikel 3 - Prijzen / Teksten / Plaatjes
1. Bestellingen welke gedaan zijn aan de prijzen op de site, zullen ook voor die prijs worden uitgeleverd, tenzij deze prijzen zeer afwijkend zijn t.o.v. de waarde van het betreffende product. 

2. Alle teksten in deze web shop zijn met alle zorg weergegeven. Er kunnen echter altijd onjuistheden voorkomen.  Macchina Pioggio is echter niet gebonden aan bestellingen welke geplaatst zijn op basis van deze onjuistheden.

3. Plaatjes kunnen afwijken.

4. Afgeven prijzen en/of offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand.


Artikel 4 - Verzend- en verwerkingskosten
1. De verzendkosten binnen Nederland bedragen voor elektrische en mechanische machines nul.

2. De verzendkosten buiten Nederland zullen na bestelling en na ontvangst van betalen worden doorgegeven. Hier zal een additionele factuur voor worden verzonden.

3. Bestelling van accessoires en diversen zonder de combinatie van een bestelling van een machine is via de web shop in principe niet mogelijk. Worden er per abuis via de elektronisch weg toch accessoires en/of diversen besteld zonder bestelling van een machine dan zullen extra transportkosten worden berekend voor de levering van deze producten van de US naar Nederland. Deze kosten zullen separaat en additioneel worden doorgegeven. Bij bestelling via de website zal in dit kader na de eerste bevestiging van de order met status betaald en transportkosten nul een additionele factuur per mail worden verzonden ter voldoening van de extra transportkosten.


Artikel 5 - Levering en bezorging

1. De koper is verplicht bij ontvangst van de gekochte zaken direct te controleren of de aard en de hoeveelheid van de geleverde zaken beantwoordt aan de inhoud van de overeenkomst.

2. Indien de koper bij ontvangst van de zaken verschillen constateert tussen de feitelijk geleverde hoeveelheden c.q. aantal colli en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, dient hij hiervan op het ontvangstbewijs direct en onverwijld aantekening te maken.

3. Klachten zijdens koper ter zake non-conformiteit van of (andere) gebreken aan het geleverde, dienen bij de verkoper schriftelijk te worden ingediend:

a. ingeval van levering franco op het werk of op de wal: binnen acht dagen na ontvangst van de producten;

b. ingeval van levering franco voor de wal of franco station: zodra mogelijk na ontvangst van de producten doch in elk geval binnen veertien dagen na levering van de producten;

c. in alle andere gevallen: uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst van de producten.

4. Macchina Pioggio spant zich in de producten binnen de tussen partijen overeengekomen levertijd aan de koper te leveren. Elke aansprakelijkheid van de verkoper voor overschrijding van de levertijd is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens de verkoper.

5. Weigert koper niettemin de geleverde zaken in ontvangst te nemen, dan is de verkoper gerechtigd de geleverde zaken elders op kosten van koper op te slaan, onverminderd de verplichting tot betaling van de overeengekomen koopprijs.

 

Artikel 6 - Annulering

1. Zolang de bestelling nog niet is verstuurd kan de bestelling worden geannuleerd. Er worden annuleringskosten in rekening gebracht. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van de status van de bestelling en van het product.

 

Artikel 7 - Retourneren

1. De klant heeft het recht de geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangt te retourneren in de onbeschadigde originele verpakking en de bijgeleverde accessoires zonder gebruiksschade en een ingevuld retour formulier.

2. Van retournering zijn uitgezonderd bv.:

   - Op maat gemaakte of aangepaste artikelen;

   - Producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken en derhalve niet meer verkocht

     kunnen worden;

   - Producten die in het lichaam kunnen worden gebracht;

   - Producten die hygiëne gevoelig zijn;

   - Gebruikte producten.

3. Adres retourzending:

    Macchina Pioggio

    afd. Retouren

    Takkebijsters 17E 

    4817 DL Breda

4. Terugbetaling geschiedt zo spoedig mogelijk op de door de koper opgegeven bank of girorekening.

5. De verzendkosten (heen en terug) zijn voor rekening van de koper.

6. Belangrijk: Retourzendingen die niet aan de retourvoorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen. Deze worden gedurende een periode van maximaal 30 dagen door ons in bewaring genomen. Gedurende deze periode kunt u contact met ons opnemen en na betaling van de verzendkosten zullen wij de zending aan u retourneren.

7. Dropship orders kunnen alleen onuitgepakt in de originele verpakking retour worden gezonden.

8. Retourzendingen zonder betreffende formulieren of onvoldoende gefrankeerd worden niet in behandeling genomen.


Artikel 8 - Betaling
1. Betaling geschiedt vooraf.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijk van Macchina Pioggio beperkt zich tot de factuurwaarde. Iedere verdere of overige aansprakelijkheid wordt uitgesloten, tenzij dit op grond van de wet niet is toegestaan. 

2. Macchina Pioggio is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving,  indirecte schade of enige ander.

3. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de bestelling de eerste keer aangeboden 
op het door de klant aangegeven adres. 

4. Macchina Pioggio is niet verantwoordelijk voor het eventueel kwijtraken van de bestelling 
als de klant een foutief adres heeft opgegeven. 

5. Eventuele extra verzendkosten die ontstaan zijn komen voor kosten van de klant.

6. Macchina Pioggio is niet verantwoordelijk voor vermissing van de bestelling als deze bestelling is uitgereikt op een adres waar meerdere personen het pakket kunnen aannemen.

7. Het kan voorkomen dat een bestelling nadat het bij PostNL of UPS aangemeld is vertraagd bezorgd wordt. 

 
Artikel 10 - Garantie
1. Vanwege de aard van onze producten en het gebruik hiervan geven wij geen garanties op de producten.


Artikel 11 - Overmacht, ontbinding

1. Bij overmacht zijdens de verkoper is de verkoper bevoegd de overeengekomen leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht of de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren.

 

Artikel 12 - Eigendomsrechten        

1. Alle rechten van intellectuele eigendom die op het ontwerp rusten of die op het ontwerp kunnen worden gevestigd komen toe aan de verkoper.

2. Het is de koper niet toegestaan om zonder de schriftelijke toestemming van de verkoper wijzigingen in het ontwerp aan te brengen. Het aangegeven materiaalgebruik en de schaal/afmetingen van het ontwerp worden in deze zin uitdrukkelijk tot het ontwerp gerekend.

3. Indien er met inachtneming van het vorige lid veranderingen in het ontwerp worden aangebracht, blijft de verkoper enig rechthebbende op het ontwerp, zowel in gewijzigde als in ongewijzigde vorm.

 

Artikel 13 - BTW en EU landen 
1. Buitenlandse bedrijven kunnen in aanmerking komen voor belasting vrijwaring. Er dient wel een geldig BTW-nummer opgegeven te worden. (BTW nummer invullen tijdens de betaalprocedure).

Artikel 14 - Klachten
1. Eventuele klachten altijd via macchinapioggio@gmail.com

 

Artikel 15 - Geschillen

1. Alle met verkoper gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van verkoper. Naast de woonplaats van verkoper wordt tevens domicilie gekozen te Utrecht, dit ter uitsluitende beoordeling van verkoper.
 

Artikel 16 - Persoonsgegevens
1. Macchina Pioggio respecteert de privacy van haar klanten en zorgt ervoor dat alle persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt.

Artikel 17 - Macchina Pioggio / contact
1. Macchina Pioggio is gevestigd te Takkebijsters 17e, 4817 BL te Breda.

2. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55115543.

3. BTW nummer: NL851571773B01.

4. Telefonisch is Macchina Pioggio te bereiken op  0621566605.

5. Er kunnen via de web shop geen artikelen worden afgehaald.
 (Bij uitzondering is afhalen mogelijk, wel op afspraak)


Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van Macchina Pioggio gebruikt worden.